Routkäpchn op Eefeler Platt II

Et wor enkier ö kle Mäd­che. Dat kruch fan sen­ger Oma en föier­rout Kapp us Samt un möt em Böm­meltchen dran. Dodran such het su schön us, dat se jar ken aner Mötz me andu wollt, un sou kom et, dat het von do jan­zer Nober­schaft nöm­me Rout­käp­chn jenannt juf. Enes Dachs sot de Mamm zu him: „Kumm me Kand, holl dä Kurf un breng e rüss bäi de Oma, se hat jerad aje­ruf, se soht et jing hir net sou jut.” „Wat as dann in dem Kurf?”, frocht het Rout­käp­chn. „En Flasch Weng, en Dus Fesch un en Pud­ding-Streu­sel-Tacht. Un dats dou mer plos neust fann do Tacht iss, wenns dou hon­ger­rich solls jinn, dann iss de deng Hun­nich­schme­re, kom­brie?” Rout­käp­chn ver­sprauch, neust ze ässen un hop­pelt frou int Fröh­johr rüss, bis het no a vie­de­ler Stonn am Bösch wor.

Do kumm op ehs de Wull­ef ajell­of. Wat dat für en Jefieß as, wollt dirr wos­sen? Will stellt öch doch es Pet­zolds Hund für, nöm­men e Stöck jerus­ser dobei en spit­zer Schnautz un lüch­tend Ohren un dann hett dir üre Woll­ef. Su en Dier kum also üs demm Jebösch un frocht: ” Wo willts dou dann hinn, Rout­käp­chn?” „Bei de Oma.” – „Ewer wehs­te, da jef ich do aler Frau noch Blo­me möt, dat jehürt sich sou für en jebil­det Enkel­kand.” – „De has jo Recht.”, soht Rout­käp­chn, stellt hir­re Kurf önnert de Dän­ne un böckt sich no Ane­mo­nen un Prim­meln. De Woll­ef lacht sich e sich erinn un löft bei de Oma. Do sprung hen mat enem Satz in de Boud erenn, luf durch de jut Stuff un dun han­nen ant Spin­schen un du fruss hen de ahl Frau mat allem, watt se hatt. Se hatt üwer­hopt ken Zeit jehat für Hil­fe ze rufe, du sutz se alt am Woll­efs­bo­ch drann. Jo, un du wor et natür­lich ze spät. Dodrop hinn kruch dat krei­lich Jefes int Bett un deckt sich bas eropp zu. Noh a Zeit kum et Rout­käp­chn un won­nert sich, dat de Dür op stun. Ejo wahr­schein­lich wollt de Oma es jerat löf­ten, dächt se un luf ins Spin­chen. Do ful him ewer direkt op, watt de Oma höck ewer en jerou­se Monnt hatt. „Omchen!” soht et, „Wie siss du dann üs? Du siss üs, als häts du Moul­bir­re kri­jen !” Se böckt sech önnert Bett, du rass de Wol­ef de Moul op un fruss het mat allem, wat se hat.

De Oma rutscht jet op Säit un du sut­zen se all zwien am Boch. Wenn mo win­nich­tens de Tacht hei hät­ten, dächt Rout­käp­chn. Ewer schwet­ze konnt het net, weil do wor deck wed­der für wärm Lögg. De Woll­ef schluf enn un schnarscht su laut, dat de Die­rer dobou­sen bal üsje­flippt senn.

Du kum de Jäjer ajelof. Henn hürt et üs der Hütt bol­lern un dächt sich, dat es doch net die jut Al, die lo su döst! He konnt sech net hele­fen und jung in de Boud, du such en ald direkt, wen do am Beed luch. „Hann ich dech Drecks­vieh end­lich in de Flos­se krie­je!”, ruft hen durch de Boud. En hol­lt de Schir üs do Kösch un schnekt him de Boch op. Die Fral­lög wore fru, wie se bis and Dar­es­licht kome. Du fuder­ten se de Woll­ef möt Kol­le, nich­ten de Boch wer zu un sat­ten sech in de Köch. De Woll­ef juf wacke­rich un ful üs dem Bett. De Jäjer, et Rout­käp­chn un de Oma deil­ten sech de weng un de Tacht un zer­lach­ten sech üwert denn däm­li­je Wollef.

Nou hürt, watt ich ze kal­len han, für allem dir Fral­ögg” Lot öch neust fann fröm­me son, dir wosst nie wie denn dropp se kann! Un wenn hen öch noh löft kud bei mech, ich beschüt­zen öch. 😉

Hen­drik Nos­bers, 8b

In unse­rer schö­nen Eifel wird immer noch von Dorf zu Dorf ver­schie­den das Platt gepflegt. Auch vie­le von unse­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern sind mehr oder weni­ger min­des­tens zwei­spra­chig, indem sie daheim ihr Platt pfle­gen, in der gro­ßen wei­ten Welt aber auch das Hoch­deutsch beherr­schen. In Teil II ist nun Hen­drik Nos­bers aus der 8b am Zuge, sein Platt ist das Groß­lan­gen­fel­der und Hen­drik ist ein­fach sowie­so ein Uni­kat! Der Text kam mal wie­der auf sei­ner Schreib­ma­chi­ne getippt in unse­re Redak­ti­on geflat­tert, Hen­drik hat ein­fach Stil. DANKE, Hen­drik!!!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/OffterdingerRotkappchen_%282%29.jpg

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.